Zmiana siedziby Klastra

Informujemy, że Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych zmienił siedzibę. Nową siedzibą jest ul. Elektronowa 2, budynek D, II piętro.

Adres do korespondencji:

Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych

ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

Zmiany w zarządzie Klastra

Informujemy, że Pan Luc Ampleman zrezygnował z funkcji członka zarządu klastra. Lucowi bardzo dziękujemy za ogromny wkład, jaki wniósł w rozwój klastra. Był to okres bardzo twórczej współpracy.

Zarząd Klastra ITS

Intelligent Transportation Systems Research Day

Dnia 4 grudnia 2014 roku w Toronto odbyło się wydarzenie pn. ''Intelligent Transportation Systems Research Day". Impreza została zorganizowana z inicjatywy Krajowego Centrum Kompetencji Inteligentnych Systemów Transportowych powołanego na Politechnice Warszawskiej przy Wydziale Transportu jako projektu Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych.
Główne cele spotkania to konsolidacja partnerstwa w zakresie ITS i stymulowanie przyszłej współpracy w obszarze nowych technologii transportowych.
Spotkanie było również okazją do podpisania „Memorandum of  Understanding”  pomiędzy Wydziałem Inżynierii Stosowanej na Uniwersytecie w Toronto oraz Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Celem podpisania umowy było poszerzenie współpracy w zakresie badań naukowych  pomiędzy Uczelniami, także w obszarze wspólnych działań, które mogą stymulować przyszłą działalność Klastra.
W wydarzeniu udział wzięli Wiceminister Spraw Zagranicznych Pani Katarzyna Kacperczyk, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie Pan Marcin Bosacki,  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bartłomiej Bodio, dr inż. Marek Litwin Prezes ITS Polska oraz przedstawiciel Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk.

Program spotkania tutaj.

Kopia protokołu ustaleń dostępna tutaj.

Artykuł Politechniki Warszawskiej można uzyskać tutaj.

Uroczysta Inauguracja Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych

14 stycznia 2014r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyła się uroczysta inauguracja Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Wydarzenie to stanowiło wstęp do rozpoczęcia etapu integracji środowisk transportowych naukowych i samorządowych w celu wspólnego działania dla przyszłości transportu.
Podczas spotkania zostało zawarte Porozumienie dla Przyszłości Inteligentnego Transportu. Porozumienie to w obecności Premier Elżbiety Bieńkowskiej oraz  Prezesa PAN prof. Michała Kleibera podpisali Zbigniew Rynasiewicz w imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, prof. Janusz Dyduch w imieniu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Poseł Bartłomiej Bodio w imieniu Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych.
''Inteligentne Systemy Transportowe to podstawa funkcjonowania sprawnego i nowoczesnego transportu. Mam nadzieję, że wszystkie działania realizowane przez klaster, w ramach naszej intensywnej współpracy przyczynią się do wzmocnienia działalności badawczo-rozwojowej oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności całego sektora. W imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pragnę zadeklarować nie tylko pełne poparcie dla tej inicjatywy, ale również aktywny udział we wszelkich pracach realizowanych w ramach jej działalności.'' – mówiła podczas rozpoczęcia uroczystości Premier Elżbieta Bieńkowska.
Cele Porozumienia dla Przyszłości Transportu to propagowanie nowoczesnej infrastruktury, zawiązanie Partnerstwa na rzecz wzrostu mobilności, dążenie do stworzenia interoperacyjnego systemu opartego na międzymodalnych węzłach transportowych objętych ponadregionalnym systemem zarządzania transportowego, stanowiącego wsparcie dla systemu ewakuacji i zarządzania kryzysowego
Efektem Porozumienia jest powołanie Platformy na rzecz partnerstwa wiedzy i wspierania rozwoju innowacyjności w transporcie.
Drugą część spotkania rozpoczęła wspólna prezentacja Andrzeja Maciejewskiego – zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pawła Szaciłło – dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na temat planowania i wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Podczas spotkania, oprócz krajowych planów rozwoju infrastruktury transportowej i Inteligentnych Systemów Transportowych, została także przedstawiona działalność klastrów w Polsce oraz założenia funkcjonowania Klastra ITS.
O klastrze:
Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych powołano do życia 23 września 2013r. z inicjatywy ITS POLSKA. Idea powołania Klastra wyniknęła z potrzeby stworzenia platformy wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego.
Wszystkie działania Klastra zmierzają w kierunku propagowania i wspierania rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce.
Cele Klastra obejmują przede wszystkim takie działania jak: wsparcie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych, kształtowania polityki transportowej, udzielanie wsparcia intelektualnego w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych, popularyzacja i zwiększanie wiedzy na tematy Inteligentnych Systemów Transportowych, współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi.
Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych, a jego partnerami mają zostać uczelnie, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa.

Paulina Modelewska

IS_P1040335 IS_P1040360 IS_P1040382 IS_P1040391
IS_P1040394 IS_P1040402 IS_P1040413 IS_P1040422
IS_P1040441 IS_P1040461 IS_P1040480 IS_P1040499
IS_P1040506 IS_P1040514 IS_P1040534 IS_P1040561
IS_P1040577 IS_P1040581 IS_P1040587 IS_P1040589
IS_P1040596 IS_P1040628 IS_P1040634 IS_P1040323
IS_P1040332      

 

Porozumienie dla Przyszłości Transportu

W trosce o nowoczesną inteligentną infrastrukturę, poprawę jakości systemów transportu, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej – z inicjatywy Premier Elżbiety Bieńkowskiej zostanie zawarte porozumienie dla przyszłości inteligentnego transportu.
Celem Porozumienia dla Przyszłości Transportu jest propagowanie nowoczesnej infrastruktury, zawiązanie Partnerstwa na rzecz wzrostu mobilności, dążenie do stworzenia interoperacyjnego systemu opartego na międzymodalnych węzłach transportowych objętych ponadregionalnym systemem zarządzania transportowego,  stanowiącego wsparcie dla systemu ewakuacji i zarządzania kryzysowego.  
W dniu 14.01.2014r, w  siedzibie  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie o godz. 10.00 odbędzie się uroczyste podpisanie Porozumienia  pomiędzy Premier Elżbietą Bieńkowską w imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Profesorem Januszem Dyduchem w imieniu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Posłem Bartłomiejem Bodio w imieniu Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych.
Efektem Porozumienia będzie powołanie Platformy na rzecz partnerstwa wiedzy i wspierania rozwoju innowacyjności w transporcie. 

loga_700x150